Laatste berichten

Leerlingvolgsysteem

Inloggen

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen.

In het LVS voert de leerkracht resultaten in van de leerling. Hierbij dienen minimaal de vorderingen en resultaten van de leerlingen bijgehouden te worden op de Arabische taal en de geloofslessen.

Het gaat echter niet alleen om studieresultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling komt erin te staan en het lesprogramma met de lesdoelen. Het biedt verder een mogelijkheid een leerling en zijn ouders of verzorgers inzicht te geven in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Een leerkracht en ouders kunnen terugkijken of de leerresultaten van zijn leerlingen een stijgende of dalende lijn laten zien. En absentie wordt erin bijgehouden.

De leraar maakt ook gebruik van het leerlingvolgsysteem waarin allerhande gegevens kunnen worden bijgehouden, bijvoorbeeld betreffende het weekrooster, de aanwezigheid van de leerlingen per les, het verzuim en of daar al dan niet toestemming voor is, de stof die per dag/week is behandeld, toets gegevens, de sociaal-culturele activiteiten die zijn ondernomen. Ook bevat het leerlingvolgsysteem een tabel waarin per leerling de gememoriseerde soera’s zijn bij gehouden.

Daarnaast wordt er door de coördinator bijgehouden een totaaloverzicht van het aantal leerlingen dat dat jaar is begonnen met hun gegevens. • een overzicht van het aantal lessen dat niet door is gegaan; • een overzicht van data waarop inspecties hebben plaatsgevonden van de lesprogramma’s en leerplannen.  In het leerplan is beknopt en schematisch allerlei belangrijke informatie opgenomen voor leerkrachten. Het gaat om richtlijnen tijdens de lessen en de te behandelen stof opgedeeld naar het niveau van de leerling. In het leerplan wordt onderscheid gemaakt naar verschillende niveaus, te weten:

  • Niveau 1
  • Niveau 2
  • Niveau 3
  • Niveau 4
  • Niveau 5

De doelen van het onderwijs zijn per niveau beschreven en ook de specifieke doelen van de lessen vastgesteld. Welke stof dient het kind aan het einde van de periode te beheersen? Dit is reeds uitgeschreven, In totaal wordt er dus, onderscheid gemaakt in 5 niveaus. Het leerplan gaat uitgebreid in op de opbouw en invulling van het lesprogramma. Per klas is niet alleen het specifieke doel beschreven, maar worden ook - schematisch de onderwerpen die per klas behandeld dienen te worden aangegeven. Hierbij zijn tevens de bijbehorende passages uit het lesmateriaal te vinden, het aantal uur dat het onderwerp behandeld dient te worden en een opsomming van sociale activiteiten die plaats kunnen vinden.

Het totaal aantal lesuren per jaar bedraagt 160 uur voor de weekendlessen en 250 uur voor de weeklessen. Ook het lesmateriaal dat per klas gebruikt dient te worden, is schematisch weergegeven. Het leerplan gaat voorts in op diverse methoden die gebruikt kunnen worden tijdens het lesgeven. Zo wordt er ook stilgestaan bij verschillende lesmethode. Ook is er opgenomen zaken waarop moet worden gelet tijdens het lesgeven, het voorbereiden van de lessen. Het leerplan bevat een lijstje met uitgangspunten die toegepast dienen te warden, waaronder de indeling naar niveaus en het te gebruiken lesmateriaal per niveau.

  • Na elk schooljaar krijgt het kind een overzicht van zijn vooruitgang en zijn leercurve. Kinderen schuiven op in niveau dit betekent niet perse dat ze overgaan naar een andere klas.
  • Al de onderwijswerkzaamheden worden gedaan vanuit pedagogische uitgangspunten.
  • Een klas bestaat maximaal uit 14 leerlingen.
  • Ouders worden op de hoogte gesteld van de behaalde resultaten middels het leerlingvolgsysteem
  • De coördinatoren zorgen ervoor dat de klassen zoveel mogelijk volgens pedagogische principes worden ingericht. Het leerplan beschrijft inhoudelijk waar de lesstof in een schootseizoen uit moet bestaan.
Moskee Arrahman Breda: Een gebedsruimte, educatiecentrum en ontmoetingsplek voor de Bredase moslimgemeenschap!

Archimedesstraat 6, 4816 BB Breda
KvK: 41106079
© Copyright 2021- Moskee Arrahman Breda
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram